Interuniversitair getuigschrift klinische infectiologie en medische microbiologie

DLLL000014
Nederlands

Deze vorming richt zich hoofdzakelijk tot artsen-specialisten en apothekers klinisch biologen in opleiding die de beroepstitel Klinische Infectiologie of Medische Microbiologie beogen.

Deze opleiding wordt gezamenlijk ingericht door KU Leuven, UAntwerpen, UGent en VUB. 

Inschrijvingen verlopen via KULeuven. Geïnteresseerden kunnen zich kandidaat stellen voor deze opleiding via een online formulier, uiterlijk in te dienen op 31/08/2022. Het formulier kan je hier terugvinden. 

De theoretische opleiding laat aan de kandidaten voor de bijzondere beroepstitels “arts-specialist in de Klinisch Infectiologie” en “arts-specialist in de Medisch Microbiologie” toe de in het Ministerieel Besluit gespecifieerde theoretische eindcompetenties te bereiken. Met het getuigschrift, behaald na slagen voor de toetsing, kunnen de kandidaten de verworven eindcompetenties bewijzen aan de erkenningscommissie.

Er wordt voor de vorming vertrokken van de basiskennis rond microbiologie en infectiologie verworven in de opleidingen interne geneeskunde en klinische biologie, waarbij deze vereiste basiskennis bij elk thema voorafgaandelijk wordt gespecifieerd en zo nodig kan worden bijgewerkt met een aangeraden wetenschappelijk artikel of vooraf opgenomen videoles.

Het onderwijs zelf verloopt interactief, vaak aan de hand van gevalstudies, en wordt maximaal verzorgd door één infectioloog en één microbioloog samen. De opleiding loopt over 1 jaar.

Het programma omvat:

  • 8 lesdagen van 7 uur interactief contactonderwijs
  • 11 lesmomenten van 4 uur in afstandsonderwijs
  • Een afsluitend examen

Lessen gaan door op weekdagen van september 2022 tot mei 2023. Meer info over de opleiding en het programma vind je hier

Schrijf je hier in voor lessen uit deze cursus

Interuniversitair getuigschrift klinische infectiologie en medische microbiologie

Toelatingsvoorwaarden

Om toegelaten te kunnen worden, moeten kandidaten voldoen aan de diplomavoorwaarden. Toelating gebeurt bovendien na screening van de begincompetenties.

Er worden maximaal 40 studenten toegelaten; indien er minder dan 25 kandidaat-studenten zijn, beslist de stuurgroep of de betrokken editie van de opleiding al dan niet doorgaat.

Na screening van de kandidaten en toelating door de stuurgroep:

  • Artsen met Niveau 2 beroepstitel arts-specialist in de geneeskunde en een goedgekeurd stageplan Klinische Infectiologie of Medische Microbiologie, evenals artsen die een goedgekeurd stageplan voor een Niveau 2 beroepstitel geneeskunde hebben en de Niveau 3 beroepstitel Klinische Infectiologie of Medische Microbiologie ambiëren.
  • Apothekers-klinisch biologen of Apothekers die een goedgekeurd stageplan voor Klinische Microbiologie hebben en het toekomstig equivalent van de Niveau 3 beroepstitel Medische Microbiologie voor apothekers-klinisch biologen ambiëren.

Bij de screening wordt nagegaan of de kandidaat over de begincompetenties beschikt: de opleiding bouwt verder op de theoretische kennis over infectieziekten en microbiologie van de masteropleidingen geneeskunde en apotheker en op de theoretische competenties rond infectieziekten verworven in de specialistenopleidingen interne geneeskunde en klinische biologie. In de individuele topics van de opleiding infectieziekten/medische microbiologie zal steeds expliciet verwezen worden naar de vereiste theoretische basiskennis.

Geïnteresseerde kandidaten moeten hun kandidatuur ten laatste op 31 augustus voorafgaand aan het volgende academiejaar indienen. De beslissing of de kandidaat tot de opleiding is toegelaten, volgt uiterlijk op 15 september. Daarna ontvangt de geselecteerde kandidaat alle instructies om zich als student aan KU Leuven in te schrijven.