Interuniversitair getuigschrift klinische infectiologie en medische microbiologie

DLLL000014
Nederlands

Deze vorming richt zich hoofdzakelijk tot artsen-specialisten en apothekers klinisch biologen in opleiding die de beroepstitel Klinische Infectiologie of Medische Microbiologie beogen.

Deze opleiding wordt gezamenlijk ingericht door KU Leuven, UAntwerpen, UGent en VUB.

De theoretische opleiding laat aan de kandidaten voor de bijzondere beroepstitels “arts-specialist in de Klinisch Infectiologie” en “arts-specialist in de Medisch Microbiologie” toe de in het Ministerieel Besluit gespecifieerde theoretische eindcompetenties te bereiken. Met het getuigschrift, behaald na slagen voor de toetsing, kunnen de kandidaten de verworven eindcompetenties bewijzen aan de erkenningscommissie.

Er wordt voor de vorming vertrokken van de basiskennis rond microbiologie en infectiologie verworven in de opleidingen interne geneeskunde en klinische biologie, waarbij deze vereiste basiskennis bij elk thema voorafgaandelijk wordt gespecifieerd en zo nodig kan worden bijgewerkt met een aangeraden wetenschappelijk artikel of vooraf opgenomen videoles. Het onderwijs zelf verloopt interactief, vaak aan de hand van gevalstudies, en wordt maximaalverzorgd door één infectioloog en één microbioloog samen.

De volgende thema’s komen in de vorming aan bod:

Gastheer-pathogeen interacties - Werkingsmechanismen van antibiotica -Resistentiemechanismen tegen antibiotica - Behandeling van multiresistente kiemen -Antibioticumallergie - Preventie van infecties - Luchtweginfecties - Infecties van het cardiovasculaire stelsel - Abdominale infecties - Infecties van huid en weke delen -Osteoarticulaire infecties - Infecties van het centrale zenuwstelsel - Infecties van het oog- Urineweginfecties - Seksueel overdraagbare infecties en gynaecologische infecties -Koorts van onbekende oorsprong - HIV-infectie - Andere virale infecties - Infecties bij kwetsbare patiëntengroepen - Sepsis - Zoönosen - Reizigersgeneeskunde - Mycobacteriële infecties - Fungale infecties - Grondslagen van infectiepreventie en –controle - Outbreaks - Grondslagen van antimicrobial stewardship en antibioticabeleid -Pre-analytiek, staalverwerking, kweek en kweekonafhankelijke methodieken -Antimicrobiële gevoeligheidsbepaling en interpretatie

De opleiding omvat ongeveer 100 contacturen en 200u verwerking en voorbereiding op de examens.

De opleiding wordt gevolgd door een examen.

Schrijf je hier in voor lessen uit deze cursus

Interuniversitair getuigschrift klinische infectiologie en medische microbiologie

Beschrijving

Om toegelaten te kunnen worden, moeten kandidaten voldoen aan de diplomavoorwaarden en de taalvereisten.

Toelating gebeurt bovendien na screening van de begincompetenties.

Er worden maximaal 40 studenten toegelaten; indien er minder dan 25 kandidaat-studenten zijn, beslist de stuurgroep of de betrokken editie van de opleiding al dan niet doorgaat.

1. Diplomavoorwaarden en toelatingsprocedure

Na screening van de kandidaten en toelating door de stuurgroep:

  • Artsen met Niveau 2 beroepstitel arts-specialist in de geneeskunde en een goedgekeurd stageplan Klinische Infectiologie of Medische Microbiologie, evenals artsen die een goedgekeurd stageplan voor een Niveau 2 beroepstitel geneeskunde hebben en de Niveau 3 beroepstitel Klinische Infectiologie of Medische Microbiologie ambiëren.
  • Apothekers-klinisch biologen of Apothekers die een goedgekeurd stageplan voor Klinische Microbiologie hebben en het toekomstig equivalent van de Niveau 3 beroepstitel Medische Microbiologie voor apothekers-klinisch biologen ambiëren.

Bij de screening wordt nagegaan of de kandidaat over de begincompetenties beschikt: de opleiding bouwt verder op de theoretische kennis over infectieziekten en microbiologie van de masteropleidingen geneeskunde en apotheker en op de theoretische competenties rond infectieziekten verworven in de specialistenopleidingen interne geneeskunde en klinische biologie. In de individuele topics van de opleiding infectieziekten/medische microbiologie zal steeds expliciet verwezen worden naar de vereiste theoretische basiskennis.

Geïnteresseerde kandidaten moeten hun kandidatuur ten laatste op 31 augustus voorafgaand aan het volgende academiejaar indienen.

2.Taalvereisten:

De kandidaten dienen de Nederlandse taal machtig te zijn. Kandidaten die geen volledig studiejaar in het Nederlandstalig secundair of hoger onderwijs (minimum 54 studiepunten) gevolgd hebben, moeten hun kennis van het Nederlands aantonen met een taalcertificaat.

Opmerkingen

Alle studenten schrijven zich voor deze opleidingen in aan KU Leuven (coördinerende instelling).

In deze eerste editie zal de opleiding één academiejaar beslaan, waarbij de contacturen worden opgedeeld in 8 volledige lesdagen van 7 uur interactief contactonderwijs en 11 lesmomenten afstandsonderwijs van 4 uur, georganiseerd op weekdagen in de late namiddag, van september 2021 tot mei 2022.

Latere edities zullen mogelijks over twee academiejaren lopen.

Inschrijven

Prijs
€ 800,00
01/09/2021 - 08:00-31/05/2022 - 18:00